top of page

Lapsi ja Luonto Säätiön tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Lapsi ja Luonto Säätiö sr

Y-tunnus: 1574206-6

Postiosoite: c/o WIP Asset Management Oy Mannerheimintie 18 A, 00100 Helsinki

2. Rekisterin nimi

Lapsi ja Luonto Säätiö sr:n apurahajärjestelmä.

3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Marika Väliaho

Sähköpostiosoite: info@lapsijaluonto.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kerättäviä henkilötietoja käytetään apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittelyyn ja yhteydenpitoon, sekä toiminnan seurannan mahdollistamiseksi  ja kehittämiseksi. Rekisteriin tallennetaan apurahahakemuksissa annetut tiedot sekä myönnettyjen apurahojen maksatukseen ja tutkimuksen tai hankkeen edistymiseen ja loppuraporttiin liittyvät tiedot.

Järjestelmään kerätään yhteystietoja apurahan hakijasta, työryhmän jäsenistä, hakijan suosittelijoista. Nämä tiedot kerätään apurahan/avustuksen hakijoilta. Lisäksi kerätään apurahojen/avustusten maksatustietoja.

 

Jotta hakemus hyväksytään käsiteltäväksi, edellytetään hakijalta hakemuslomakkeella ja liitteissä olevien henkilötietojen antamista. Mikäli riittäviä henkilötietoja ei anneta, hakemus voidaan jättää käsittelemättä.

5. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja  käsittelevät säätiön toimitusjohtaja, säätiön erikseen määrittelemät arvioijat, hakijan nimeämät suosittelijat, säätiön hallitus, tilitoimiston nimetyt käyttäjät ja tilintarkastajat. Tietoja näytetään vain siinä laajuudessa, kun se on vastaanottajaryhmän toiminnan kannalta tarpeellista.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Ei myönnetyt hakemukset

  • Säätiö poistaa keskeneräiset hakemukset kun niiden säilyttämiseen ei ole tarvetta apurahamyöntöjen kannalta.

 

Myönnetyt apurahat

  • Säätiö säilyttää myönnetyt hakemukset toistaiseksi, jos apurahasaaja ei pyydä hakemusta erikseen poistettavaksi.

 

Maksatustiedot

  • Tietoja säilytetään tarpeellisen ajan huomioon ottaen viranomaisilmoitukset ja mahdolliset tilintarkastukset.

 

Selvitystiedot

  • Tietoja säilytetään pitkäaikaisesti tilastointitarkoituksessa.

 

Viestit

  • Hakemukseen liittyvät viestit poistetaan, kun hakemus  poistetaan.

6. Rekisterin suojaus

Tietokannat sijaitsevat säätiön sähköisessä hallintoarkistossa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

8. Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyn tiedot voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta, ellei tietojen käsittelylle ole enää lainmukaista perustetta.

Tietojen tarkistamista tai oikaisemista koskevat pyynnöt täytyy esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Tietojen tarkistaminen ja oikaisun vaatiminen on maksutonta.

Apurahanhakijalla on oikeus peruuttaa hakemus, jolloin hakemusta ei arvioida. Mikäli hakemuksesta on jo tehty päätös, ei hakemuksen tietoja voida kokonaan poistaa.

9. Tietojen luovutus

Tieto luonnollisille henkilöille maksetuista apurahoista luovutetaan tarvittaessa Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.

 

Tieto luonnollisille henkilöille maksetuista apurahoista luovutetaan verohallinnolle.

 

Myönnettyjen apurahojen saajat ja määrät sekä mahdollisesti myös tutkimuksen/ hankeen tiivistelmät voidaan julkaista säätiön verkkosivuilla ja toimintakertomuksessa.  Säätiö voi luovuttaa tietoja toisille apurahojen / avustusten myöntäjille.

bottom of page